Skip to content

Almindelige Salgsbetingelser

(vilkår for køb af Spirii Connect serviceaftale)

Energiselskabet Elg ApS
CVR-nr.: 43346210
Møllergade 16.1
DK-5700 Svendborg

Udbyder af Spiriis opladningstjenester er: Spirii ApS CVR-nr. DK40657339 I det følgende kaldet ”Spirii”


Indholdsfortegnelse

Spirii Connect serviceaftale

1. Aftalegrundlag

1.1.  Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for Spirii Connect serviceaftalen mellem Spirii ApS, CVR-nr. 40657339 (”Spirii”) og kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt.

1.2.  Salgs- og leveringsbetingelserne udgør sammen med den fremsendte ordrebekræftelse aftalegrundlaget mellem Spirii og kunden.

 

2. Tilbud og ordrebekræftelse

2.1.  Kundens ordre er først bindende for Spirii, når Spirii har afgivet skriftlig ordrebekræftelse på mail.

2.2.  Afviger ordrebekræftelsen fra kundens ordre, skal kunden inden 8 dage meddele dette til Spirii, idet ordrebekræftelsen i modsat fald er gældende.

2.3.  Tilbud, som eventuelt afgives af Spirii, er kun bindende for Spirii, såfremt overensstemmende accept er modtaget inden 30 dage efter tilbuddets afgivelse til kunden, medmindre anden acceptfrist er angivet i tilbuddet.

2.4.  Tilbud må ikke overdrages af kunden til tredjemand.

 

3. Levering

3.1.  Kundens serviceaftale og ladebrik vil blive aktiveret og træde i kraft når kundens ladeboks er installeret eller efter aftale med kunden.

3.2.  Hvis aftalen med Spirii omfatter installation af ladeboks, fastlægger Spirii på baggrund af en vurdering af arbejdets omfang et leveringstidspunkt for de aftalte ydelser. Leveringstidspunktet fastlægges i videst muligt omfang efter kundens ønsker. Hvis installation skal foretages af Spiriis installationspartner, leveres ladeboks og andet udstyr i forbindelse med installationen.

3.3.  Omfatter leverancen, at Spirii installerer en ladeboks, er det en forudsætning for Spiriis overholdelse af det oplyste tidspunkt for installation af ladeboksen, at de under pkt. 5 nævnte forudsætninger for installation er opfyldt.

3.4.  Installationstidspunkt oplyses altid med forbehold for eventuelle forsinkelser som følge af forhold, der ligger uden for Spiriis kontrol.

2.4.  Tilbud må ikke overdrages af kunden til tredjemand.

 

4. Fortrydelsesret ved fjernsalg

4.1.  For privatkunder (forbrugere), hvor aftalen er indgået ved fjernsalg, f.eks. via bestillingsformularen på Spiriis hjemmeside, finder reglerne om fortrydelsesret i forbrugeraftaleloven anvendelse.

4.2.  Hvis aftalen vedrører andre varekøb, skal kunden inden 14 dage fra den dag, hvor kunden eller den af kunden angivne tredjemand, får varen i fysisk besiddelse, give Spirii meddelelse herom, hvis kunden vil udøve sin fortrydelsesret.

4.3.  Hvis aftalen vedrører installation af ladeboks eller andre tjenesteydelser, skal kunden inden 14 dage fra den dag, hvor aftalen indgås, dvs. fra den dag, hvor kunden modtager en ordrebekræftelse fra Spirii, give Spirii meddelelse herom, hvis kunden vil udøve sin fortrydelsesret. Har kunden og Spirii aftalt et installationstidspunkt, inden for 14 dages fristen, ophører fortrydelsesretten dog, når installationen er udført.

4.4.  Falder den sidste dag for udøvelse af fortrydelsesretten på en helligdag, en lørdag, grundlovsdag, den 24. december eller den 31. december, udløber fristen den følgende hverdag.

4.5.  Ved tilbagetræden fra en aftale om en vare skal kunden afsende eller aflevere varen til Spirii uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter den dato, hvor kunden har givet Spirii meddelelse om sin beslutning om at gøre brug af fortrydelsesretten. Kunden afholder selv udgifterne i forbindelse med tilbagelevering af varen.

 

5. Vilkår for installation af ladeboks, gældende hvis Spirii foretager installation

5.1.  Kunden kan selv via tredjemand eller af Spirii få foretaget installationen af ladeboks.

5.2.  Spirii kan til enhver tid, hvis Spirii skønner det nødvendigt, kræve dokumentation for adkomstforholdene til ejendommen.

5.3.  Kunden indestår for, at ejendommens ejer har givet tilladelse til installationen, hvis ejendommen er ejet af tredjemand. Spirii kan kræve dokumentation for, at ejendommens ejer har givet tilladelse til installationen.

5.4.  Installationen udføres i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder stærkstrømsbekendtgørelsen.

5.5.  Det er kundens ansvar at sikre, at følgende tekniske forudsætninger for at kunne foretage installationen på ejendommen er til stede:

 • at der foreligger tilstrækkeligt fremført el,
 • at der foreligger en aktiv jordledning, som opfylder Spiriis anbefalinger,
 • at der foreligger tilstrækkeligt effektudtag,
 • at eksisterende ledninger er nedlagt i henhold til gældende regler.

Spirii garanterer ikke drift af ladeboks, hvis der ikke er tilstrækkelig 4G LTE-M netværk. Det er kundens eget ansvar at sikre en tilstrækkelig wifi-forbindelse, hvis 4G netværket ikke er tilstrækkelig.

5.6.  Det er kundens ansvar at undersøge, hvorvidt installationen kræver myndighedsgodkendelse. Fornødne myndighedsgodkendelser skal være indhentet af kunden forud for installationen.

5.7.  Kunden skal på forespørgsel oplyse Spirii om særlige forhold på ejendommen, der kan have betydning for installationsarbejdet.

5.8.  Spirii kan ikke drages til ansvar for fejl og mangler, forsinkelse, manglende opfyldelse af aftalen, leveringsumulighed eller skader, der kan henføres til, at de tekniske forudsætninger i pkt. 5.5 ikke er til stede.

5.9.  Kunden bærer risikoen for uforudsete forhold, der har væsentlig betydning eller indvirkning på installationsarbejdet. Spirii kan ikke drages til ansvar for fejl og mangler, forsinkelse, manglende opfyldelse af aftalen, leveringsumulighed eller skader, der kan henføres til sådanne uforudsete forhold på ejendommen.

5.10.  Forøgede udgifter for Spirii som følge af forhold omfattet af pkt. 5.8 og 5.9 skal betales af kunden. Forøgede udgifter kan eksempelvis bestå et øget tidsforbrug.

5.11.  Ladeboksen placeres efter aftale med kunden, hvor det er hensigtsmæssigt i forhold til parkering og opladning.

5.12.  Kunden eller en repræsentant for kunden skal være til stede på adressen på installationstidspunktet og sørge for, at der er uhindret adgang til at foretage installationen. Er dette ikke tilfældet, er Spirii berettiget til at fakturere kunden efter gældende prisliste.

5.13.  Det er nødvendigt at afbryde for strømmen kortvarigt, når ladeboksen skal tilsluttes elnettet. Spirii fraskriver sig ethvert ansvar for skader som følge af strømafbrydelsen.

5.14.  I forbindelse med installationen af ladeboksen vil det ofte være nødvendigt at trække kabel gennem husmur, hvorved murværk performeres. Spirii påtager sig intet ansvar for skader på bygninger eller omgivelser som følge af installationen.

5.15.  Det er kundens ansvar at sørge for genopretning af bygninger og omgivelser efter installationen.

5.16.  Der kan være særlige bestemmelser fastsat i kontrakten eller ordrebekræftelsen i tillæg til disse vilkår.

 

6. Vilkår for Spirii Connect serviceaftale

6.1.  Ved en Spirii Connect serviceaftale forstås en aftale om levering af teknisk support, vedligeholdelse af ladestanderen, softwareopdateringer og refusion af elafgift

6.2.  Serviceaftalen træder først i kraft når ladeboksen er installeret og aktiveret medmindre andet er aftalt mellem Kunden og Spirii.

6.3 Afregning af serviceaftale sker fremadrettet månedsvis og første gang når ladeboksen er aktiveret. Betaling for serviceaftalen bliver trukket automatisk via Stripe.

6.4 Spirii beregner og udbetaler refusion af elafgift til kundens bankkonto hver måned. Satsen for refusion af elafgiften fastsættes af Skat og kan til hver en tid ændres, forudsat at Skat ændrer refusionssatsen. Jævnfør gældende momsregler, kan Spirii ikke indhente og udbetale moms af elafgiften til Kunden.

6.5 Spirii hæfter ikke for ukorrekte bankoplysninger givet til Spirii af Kunden ved oprettelse

6.6 Spirii skal mod fremvisning af legitimation have adgang til ladestanderen for nødvendige eftersyn, afprøvning, aflæsning og afbrydelse.

6.7 Så længe Kunden har en serviceaftale med Spirii og modtager refusion af elafgift, har Spirii den økonomiske risiko og det driftsmæssige ansvar for ladestandernes funktionalitet. Spirii sørger for den tekniske drift af ladeboksen, herunder vedligehold af ladeboksens software, samt har ansvar for udbedring af fejl, skader og mangler for ladeboksen, indtil den opsiges af kunden, også uden for den normale garantiperiode. Så længe kunden har en serviceaftale med Spirii, vil Spirii erstatte ladeboksen ved hændelig undergang, fx ved brand, tyveri, hærværk eller lignende. Såfremt almindelig ælde og slitage medfører, at ladeboksen ikke længere fungerer, så leverer og monterer Spirii en ny eller brugt funktionsdygtig ladeboks hos kunden uden yderligere afregning.

 

7. Teknisk vedligeholdelse – tilgængelighed

7.1. Spirii kan til enhver tid uden varsel foretage tekniske ændringer og software opdateringer på ladeboksen mv. i Spiriis ydelser og tjenester af hensyn til driften eller som følge af myndighedskrav, hvilket kan medføre, at opladning midlertidigt ikke er mulig. Spirii tilstræber at gøre opladninger tilgængelige igen hurtigst muligt.

 

8. Behandling af personoplysninger

8.1.  Spirii registrerer og behandler personoplysninger i forbindelse med opfyldelse af Spiriis aftale med kunden og den generelle drift af Spiriis virksomhed. Spirii er dataansvarlig for behandlingen af personoplysningerne, der foretages som følge af kundens aftale med Spirii.

8.2.  De personoplysninger , som Spirii behandler, består af almindelige personoplysninger, herunder navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer hos kunden og oplysninger om de af kunden valgte betalingsmidler.

8.3.  Herudover behandler Spirii oplysninger om adressen på den ejendom, hvorpå ladeboksen skal installeres, hvis denne ikke er identisk med kundens adresse, og evt. typebetegnelse på de biler, der skal lades op.

8.4.  Spirii registrerer og behandler endvidere dataudtræk fra ladeboksen vedrørende brugen af disse i form af ladeboksens placering, tidspunkt for ladning, strømforbrug (antal kWh), strømforbrug over tid og anden information, som har betydning for afregning og drift.

8.5.  Spirii behandler personoplysninger til følgende formål:

 • Opfyldelse og levering af de aftalte ydelser til kunden, herunder administration af Spirii serviceaftale
 • Besvarelse af kundehenvendelser om Spirii og dets tjenester
 • Løbende administration af kundeforholdet, herunder med henblik på fakturering, bogføring og refusion af elafgift
 • Indhentelse af kreditoplysninger vedrørende kunden
 • Vedligeholdelse og drift af ladestandere
 • Behandling og analyse af dataudtræk til brug for drift, vedligeholdelse og udvikling af Spiriis forretning, herunder eksisterende og fremtidige tjenester
 • Overholdelse af gældende lovgivning

8.6.  Spiriis behandling af personoplysninger sker med hjemmel i databeskyttelses- forordningens art. 6(1)(b), når behandlingen er nødvendig for opfyldelse af en kontrakt, hvori den registrerede er part, databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(c), når behandlingen er nødvendig for at opfylde en retlig forpligtelse, der påhviler Spirii som dataansvarlig, og databeskyttelseslovens art. 6(1)(f), når behandlingen er nødvendig, for at Spirii kan forfølge en berettiget interesse, når den registreredes interesse ikke går forud. Endelig kan Spirii behandle per- sonoplysninger efter databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(a), når den regi- strerede har givet samtykke til behandlingen af sine personoplysninger til et el- ler flere specifikke formål.

8.7.  Behandling af personoplysninger kan overlades af Spirii til Spiriis leverandører og samarbejdspartnere, herunder ekstern kundeservice og it-leverandører. Disse virksomheder er databehandlere og må alene behandle personoplysningerne efter Spiriis instruks. I den forbindelse kan der ske overførsel af personoplysninger til lande uden for EU, når betingelserne i databeskyttelsesforordningen er opfyldt.

8.8.  Spirii opbevarer alene personoplysninger, så længe dette er relevant i forhold til formålene oplistet i pkt. 9.5 ovenfor. Personoplysningerne slettes eller anonymiseres, når de ikke længere er nødvendige.

8.9.  Såfremt kunden bliver opmærksom på fejl i de registrerede personoplysninger, bedes kunden skriftligt rette henvendelse til Spirii.

8.10.  Efter databeskyttelsesforordningen besidder den registrerede en række rettigheder, herunder retten til indsigt i, berigtigelse, sletning, begrænsning af behandlingen og til at gøre indsigelse mod Spiriis behandling af personoplysninger og til at indgive klage til Datatilsynet. Disse rettigheder er nærmere beskrevet på Datatilsynets hjemmeside, hvortil der henvises. Rettighederne kan udøves ved at rette henvendelse til Spirii.

 

9. Sikkerhedskrav

9.1. Ladeboksen og andet udstyr må alene anvendes i overensstemmelse med brugsanvisningen. Kunden må ikke tilslutte andet udstyr til ladeboksen end elbiler. Der må ikke foretages indgreb i ladeboksen eller påføres adaptere mv., som ikke er godkendt til ladeboksen. Tilslutning af andre former for udstyr kan indebære sikkerhedsmæssige risici. Spirii fraskriver sig ethvert ansvar for konsekvenserne af en tilslutning i strid med reglerne.

 

10. Priser

10.1.  Alle priser og gebyrer fremgår af den til enhver tid gældende prisliste. prisliste: 59 kr. og 79 kr.

10.2.  Der tages forbehold for trykfejl, prisfejl og udsolgte varer. Priser er angivet i danske kroner og er ekskl. moms, fragt, transaktionsgebyr i forbindelse med kreditkortbetaling mv. Forsendelsesomkostninger afhænger af ordreomfang og leveringssted. Transaktionsgebyr afhænger af ordreomfang og korttype.

10.3.  Spirii er berettiget til at opkræve et gebyr for betaling via faktura. Betaler kunden via Stripe betalingsservice, kan kunden se og hente regninger og kvittering via Spiriis selvbetjeningsside.

 

11. Betaling

11.1. Betaling trækkes automatisk via Stripe hver måned.

11.3.  Betaling for Spirii Connect opkræves fremadrettet månedsvis.

11.4.  Forbrugsbetaling ved brug af ladebrikken samt øvrig betaling opkræves sædvanligvis bagud. betaling sker enten via kreditkort i Spirii Go appen eller via faktura, hvis Kunden ikke har tilknyttet ladebrikken i Spirii Go appen.

11.5.  Ved supplerende tjenester og services kan der kræves hel eller delvis forudbetaling.

11.6.  Mindre beløb i Spiriis favør kan overføres til næste faktureringsperiode.

11.7.  Kunden kan ikke foretage modregning af noget krav mod Spirii i Spiriis betalingskrav mod kunden.

11.8.  Kunden har endvidere ikke ret til at tilbageholde betalinger til Spirii, herunder som følge af reklamationer.

11.9.  Ved forsinket betaling opkræves morarenter i henhold til rentelovens bestemmelser. Spirii er endvidere berettiget til at opkræve rykkergebyr og et kompensationsbeløb i henhold til rentelovens bestemmelser.

11.10.  Spirii er i tilfælde af betalingsmisligholdelse berettiget til at foretage indberetning til kreditoplysningsbureau.

 

12. Opsigelse

12.1.  En Spirii Connect aftale er bindende for kunden i 6 måneder, medmindre andet fremgår af kontrakten. Kunden kan opsige Spirii Connect aftalen med 1 måneds varsel til udgangen af en måned, når der er gået 5 måneder efter aftalens ikrafttrædelse.

12.2.  Opsigelse af aftalen skal ske enten skriftligt til Spirii på kundeservice@elgpower.dk eller på selvbetjeningsløsningen ved udgangen af en måned.

12.3.  En kunde, der ikke har betalt forfalden gæld, kan ikke indgå en ny aftale med Spirii, før det skyldige beløb er betalt.

12.4.  Spirii kan til enhver tid opsige aftalen med et varsel på minimum 3 måneder.

12.5.  Ophører serviceaftalen på grund af opsigelse eller misligholdelse, opgør Spirii mellemværendet og foretager refusion eller opkræver differencebeløb.

 

13. Kundens misligholdelse

13.1.  Spirii kan vælge at deaktivere tjenesterne under aftalen uden forudgående varsel, hvis det erfares, at kunden væsentligt misligholder sine forpligtelser under aftalen. Enhver betalingsmisligholdelse betragtes som væsentlig misligholdelse.

13.2.  Hvis Kunden afhjælper misligholdelsen, herunder betaler alle forfaldne beløb, kan Spirii vælge at aktivere serviceaftalen og ladebrikken på ny. I forbindelse med aktiveringen af serviceaftalen og ladebrikken, er Spirii berettiget til at opkræve et gebyr.

13.3.  Spirii er berettiget til at ophæve aftalen uden forudgående varsel i tilfælde af kundens væsentlige misligholdelse af aftalen. I tilfælde af Spiriis ophævelse af aftalen på grund af kundens misligholdelse hæfter kunden fortsat for den faste betaling i bindingsperioden.

 

14. Garanti

14.1.  Købelovens regler gælder for denne aftale samt ved køb af ladebrik.

14.2.  Spirii yder garanti på fejl og mangler på ladeboksen, såfremt 1) ladeboksen er installeret i henhold til de anvisninger, som er angivet under pkt. 4, Vilkår for installation af ladeboks, og 2) såfremt kunden har indgået og har en aktiv Spirii Connect aftale om teknisk support, drift og vedligehold.

14.3.  Spiriis garanti efter pkt. 15.2 omfatter kun fejl og mangler, som er opstået under de for ladeboksen normale og forudsatte funktionsvilkår og ved rigtig anvendelse, jf. pkt. 10. Garantien dækker ikke fejl og mangler, der skyldes fejlagtig anvendelse, ændringer af ladeboksen foretaget uden Spiriis skriftlige samtykke samt fejl og mangler, der skyldes en reparation udført af kunden eller tredjemand.

14.4 Hvis kunden opsiger sin Spirii Connect serviceaftale, overgår enhver garantisag på ladeboksen til den forhandler, hvor kunden har købt ladeboksen

 

15. Ansvarsbegrænsning

15.1. Spirii er erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige regler med følgende begrænsninger:

15.1.1.  Spirii er ikke ansvarlig for følgeskader, indirekte tab, driftstab, avancetab, tab af omsætning eller produktion, tab af data, tab der kan henføres til manglende eller begrænset adgang til at anvende tjenesten, uanset om sådanne tab fremstår som direkte eller indirekte tab.

15.1.2.  Spirii er endvidere ikke ansvarlig for fejl, nedbrud, forstyrrelser, strømkvalitet mv., der kan henføres til andre udbydere, herunder leverandører af el, producenter, eller netudbydere.

15.1.3.  Spirii er ikke ansvarlig for skader eller tab, der opstår som følge af manglende tilgængelighed eller forstyrrelser i forbindelse med Spiriis drift og vedligeholdelse.

15.1.4.  Spirii er ikke ansvarlig for skader eller tab, som kunden måtte lide, der kan henføres til brugerfejl, herunder men ikke begrænset til fejlopladning, virus mv.

15.1.5.  Spiriis erstatningsansvar er beløbsbegrænset og kan således aldrig overstige et beløb svarende til det beløb, som kunden inden for de seneste 6 måneder fra skadestidspunktet har betalt Spirii i henhold til aftalen, medmindre andet følger af præceptiv lovgivning.

15.1.6.  Spirii er ikke erstatningspligtig for forsinkelse eller manglende opfyldelse af af- talen, hvis dette forhindres af omstændigheder, der er uden for Spiriis kontrol, herunder men ikke begrænset til, brand, krig, terrorhandlinger, militæraktioner, oprør, strejker, lockout, pandemier,  naturkatastrofer, herunder lynnedslag og oversvømmelser, strømafbrydelse og tekniske forstyrrelser, som Spirii ikke kunne have undgået eller overvundet uden urimelige omkostninger, eller som der ikke kunne have været taget højde for ved aftalens indgåelse.

 

16. Overdragelse af rettigheder og forpligtelser

16.1.  Kunden kan alene med Spiriis samtykke overdrage aftalen og dens rettigheder og forpligtelser til tredjemand. I denne forbindelse kræver Spirii skriftlig tiltrædelse fra både kunden og tredjemand, samt at eventuel forfalden gæld betales, inden overdragelsen gennemføres.

16.2.  Spirii er berettiget til at foretage en kreditvurdering af den nye kunde i forbindelse med overdragelsen og at opkræve et gebyr af kunden.

16.3.  Spirii kan uden kundens samtykke overdrage aftalen og dens rettigheder og forpligtelser til tredjemand.

 

17. Ændringer

17.1.  Spirii forbeholder sig retten til at ændre priser, herunder priser på serviceaftaler, ladebrikker og prisen pr. kWh samt disse salgs- og leveringsbetingelser.

17.2.  Spirii kan ændre priser og disse salgs- og leveringsbetingelser til fordel for kunden uden varsel ved offentliggørelse på Spiriis hjemmeside.

17.3.  Væsentlige ændringer af priser og disse salgs- og leveringsbetingelser til ugunst for kunden skal meddeles kunden med et varsel på mindst 1 måned. Væsentlige ændringer meddeles ved brev eller e-mail.

17.4.  Kunden kan i forbindelse med væsentlige ændringer opsige aftalen med et varsel på mindst 14 dage til tidspunktet for ikrafttrædelse af ændringerne.

17.5.  Gebyrer kan ændres uden varsel ved offentliggørelse på Spiriis hjemmeside.

17.6.  Alle ændringer kan ses på Spiriis hjemmeside: www.spirii.dk.

 

18. Kundeservice

18.1. Kundeservice kan kontaktes på telefon +45 89 88 99 79. E-mails til kundeservice kan sendes til kundeservice@elgpower.dk. Skriftlige henvendelser skal sendes til Energiselskabet Elg ApS, Møllergade 16, 1. sal, 5700  Svendborg.

Kundeservice kan ligeledes kontaktes, hvis kunden ønsker at klage.

 

19. Lovvalg og værneting

19.1. Aftalen mellem kunden og Spirii er underlagt dansk ret uden hensyntagen til dansk rets lovvalgsregler.

 

20. Ikrafttræden

20.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser træder i kraft den 1. maj 2024.


Indholdsfortegnelse

Spirii Go

1. Spirii Go app – Vilkår for anvendelse af Spirii Go

1.1. Spirii Go er Spiriis ejendom dvs. at tilhørende data indsamlet via applikationen omhandlende placering af ladelokationer tilhører Spirii. Disse data må ikke benyttes til andre formål end benyttelse af Spirii Go, ej heller må de overdrages til tredje part.

1.2. Spirii tilbyder endvidere adgang til opladning på kundens egen ladestander samt på de ladestandere der indgår i Spiriis offentlige netværk af ladestandere, via Spirii Go app’en, der også tillader direkte betaling for opladning.

1.3. Spirii Go downloades i App Store eller Google Play, og i forbindelse med oprettelse af kunden som bruger, skal kunden godkende betingelserne.

1.4. Registrering af betalingskort er påkrævet for betaling via Spirii Go.

1.5. Betaling for opladningen sker herefter via det betalingskort, der er angivet af kunden. Kunden har efterfølgende mulighed for at ændre sit betalingskort under sin personlige profilindstillinger. Selve betalingen udføres via STRIPE.

1.6. Spirii kan foretage et kreditcheck på kunden.

1.7. Opladning via Spirii Go gælder kun de ladestandere, der er en del af Spiriis opladningsnetværk samt de ladestandere der indgår via roaming partnere.

1.8. Betaling for hver transaktion registreres på kunden, og anvendelse af Spirii Go opladningstjeneste betragtes til enhver tid som kundens accept af opkrævning og indgåelse af en kontrakt om køb af opladning mellem kunden og Spirii.

1.9. Hvis kunden bliver opmærksom på, at Spirii Go er blevet brugt uautoriseret i kundens navn, skal kunden straks kontakte Spiriis kundeservice på telefonnummer +4532266299 og blokere sin Spirii Go konto for at undgå misbrug. Spirii kan kræve, at kunden bekræfter blokeringen skriftligt, og i tilfælde af tyveri kan Spirii også kræve, at kunden rapporterer om hændelsen.

1.10. I henhold til betalingsloven om uautoriserede transaktioner med betalingsinstrumenter er Spirii ansvarlig for tab som følge af, at Spirii Go er blevet misbrugt af en anden person. I tilfælde af uautoriserede transaktioner, der er opstået som følge af, at kunden har overtrådt de forpligtelser, der påhviler kunden i henhold til disse betingelser, i form af grov uagtsomhed, er kunden dog ansvarlig for hele beløbet op til maksimalt 10.000 DKK. Kunden er aldrig ansvarlig for eventuelle tab, der opstår efter Spirii Go er blevet blokeret i henhold til § 2.9.

1.11. Ud over det, der følger af § 2.10, er Spirii ikke ansvarlig for tab, der opstår som følge af tab af, beskadiget eller på anden måde ubrugelig mobiltelefon i forbindelse med opladning via Spirii Go.


Spirii Key

2. Ladebrik – Vilkår for Spirii ladebrik

2.1. En Spirii ladebrik giver kunden adgang til at oplade kundens elbil på kundens egen ladestander samt Spiriis og dets samarbejdspartneres ladestandere i det offentlige rum.

2.2. Spirii ladebrik kan bestilles af kunden på spirii.dk  til den pris, der fremgår af den til enhver tid gældende prisliste. Ladebrikken fremsendes til den oplyste adresse.

2.3. Kunden faktureres for sit månedlige opladningsforbrug i henhold til faktisk forbrug og prissætning ved udgangen af en måned.

2.4. Ladebrikken skal opbevares forsvarligt. Brikken må ikke overlades til uvedkommende.

2.5. I tilfælde af at ladebrikken mistes eller ved mistanke om misbrug, skal kunden straks ringe og spærre kortet på +4532266299 for at undgå misbrug. Spiriis kundeservice har åbent 24/7, og mistede brik kan derfor rapporteres døgnet rundt hele året.

2.6. Kunden hæfter ikke for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af ladebrikken, såfremt kunden kan godtgøre over for Spirii, at ladebrikken har været misbrugt af andre, og kunden efter at have opnået mistanke om eller kendskab til misbruget har gjort sit yderste for at begrænse tabet, herunder snarest muligt har foretaget spærring af ladebrikken. Kunden hæfter dog uden beløbsbegrænsning for tab, der opstår, som følge af, at kunden har handlet svigagtigt eller med forsæt har undladt snarest muligt at foretage spærring af ladebrikken. Det aftales i medfør af § 116, nr. 2 i betalingsloven, at bevisbyrdereglerne i §§ 98-99 og i betalingsloven ikke finder anvendelse på aftalen.

 

3. Udstyr og brug af Spiriis ladestandere

3.1. Kunden er ansvarlig for at levere om nødvendigt et Mode 3 Type 2-kabel til AC-opladning på stationer med Mode 3 Type 2-stik.

3.2. De respektive ejere af ladestandere i Spirii-netværket er ansvarlige for at sikre, at ladestanderne overholder gældende standarder, love og forskrifter. Såfremt kunden har tegnet en Connect serviceaftale på ladestanderne med Spirii, så har Spirii overtaget dette ansvar, så længe kunden har en Connect serviceaftale med Spirii.

3.3. Opladningskapaciteten på ladestanderne er afhængig af flere faktorer, såsom elbilens tekniske tilstand, batteriniveau og ladestanderens kapacitet, hvor komponenten med den laveste fællesnævner vil være afgørende for den effekt, elbilen kan modtage. Spirii kan derfor ikke garantere, at opladning af kundens elbil er mulig inden for et minimum/maksimum effekt interval.

3.4. Instruktioner til brug af Spiriis ladestandere findes enten i Spirii Go app på- eller ved siden af ladestanderne.

3.5. Ladestanderne må kun bruges til opladning af elbiler.

 

4. Tilgængelighed

4.1. Opladningstjenesterne er tilgængelige for kunden døgnet rundt, men i praksis kan muligheden for opladning være begrænset, f.eks. fordi nogle af ladestandere ikke er tilgængelige på bestemte tidspunkter af dagen på grund af særlige og/eller lokale begrænsninger eks. i form af parkeringsregler.

4.2. Spirii tilstræber at ladestandere i Spiriis netværk er så funktionelle som overhovedet muligt. Hvis ladestanderen påvirkes af tekniske fejl, prøver Spirii at afhjælpe fejlen så hurtigt som muligt. Såfremt en ladestander er ude af drift i en længere periode vil dette blive indikeret i oversigten på Spirii Go.

4.3. Spirii forbeholder sig retten til, uden kompensation til kunden, at ændre eller begrænse adgangen til- eller midlertidigt lukke opladningstjenesten eller ladestanderen for f.eks. opdateringer, vedligeholdelse og fejlkorrektion eller på grund af force majeure-forhold uden for Spiriis kontrol.

 

5. Betaling

5.1. Brug af opladningstjenesten i form af ladebrik registreres på kunden i Spiriis kundesystemer. Baseret på opladningshistorikken for den seneste måned samles kundens forbrug på en faktura.

5.2. Kunden er ansvarlig for at betale til Spirii for al brug af opladningstjenesten, der udføres med ladebrik, medmindre at kunden har meddelt Spirii at ladebrikken er tabt jf. afsnit 2. Dette gælder dog ikke, hvis kunden har bidraget til den uautoriserede brug gennem svigagtig eller uagtsom brug.

5.3. Betaling skal være modtaget af Spirii senest på forfaldsdagen som anført på fakturaen. Hvis betaling ikke foretages i rette tid af kunden, er Spirii berettiget til at kræve renter fra kunden ud over fakturabeløbet, i henhold til renteloven fra den på fakturaen anførte forfaldsdag. I tilfælde af mangelfuld betaling af kunden, er Spirii også berettiget til at opkræve et rimeligt gebyr for håndtering af betalingspåmindelse eller rykkerskrivelse. Dette gebyr vil til enhver tid frem af Spiriis gældende prisliste på www.spirii.dk.

5.4. Spirii har ret til at suspendere en kunde i en periode, hvis ikke betalingsbetingelserne er opfyldt. (Se også afsnit 9 i aftalens gyldighed)

Spirii Go muliggør opladning og betaling på Spiriis eget, såvel som eksterne operatørers, ladeudstyr.

5.6. Den til enhver tid gældende pris for opladning på en ladestander i Spiriis netværk, fremgår af overblikket for den pågældende ladelokation i Spirii Go, og er tydeligt beskrevet for kunden inden en opladning kan påbegyndes. Spirii lægger ikke yderligere gebyrer oveni den pris, som anvises til kunden for den enkelte ladelokation.

5.7. Opladning foretaget via Spirii Go faktureres, efter endt opladning, på det af kunden registrerede kreditkort. Kunden modtager en kvittering i Spirii Go appen samt på mail hvor samlet opladningsforbrug samt totalpris vil fremgå.

5.8. Mindste pris for en opladning foretaget via Spirii Go er 6 DKK inkl. moms.

5.9. Ved brug af voucherkoder skal kunden indtaste den pågældende voucherkode i Spirii Go for at kunne foretage opladning til den pris, som voucherkoden giver mulighed for.

5.10. Oplades der på Spirii ladestandere via anden platform end Spirii Go tager Spirii ikke ansvar for evt. ekstra omkostninger pålagt fra denne platform.

 

6. Forbrugsdata og personlige data

6.1. Dataindsamlingen omhandlende brugerens lokation er afgørende for funktionaliteten af Spirii Go.

6.2. Informationen gemmes og benyttes udelukkende i appen. Grundlaget for dataindsamlingen kræver brugerens tilladelse til benyttelse af lokalitetsdata via enheden. Brugeren kan til enhver tid slå denne adgang fra under indstillingerne på enheden. Slettes Spirii Go slettes al gemt information.

6.3. Informationer vedrørende downloads og opdateringer af Spirii Go anvendes til forbedring af appen samt analysearbejde og administration.

6.4. Brugeren er berettiget til indsigt i de indsamlede oplysninger, samt verificering, limitering og fjernelse af disse. Det er ligeledes i brugerens ret at gøre indsigelse imod behandlingen af dennes informationer.

6.5. Spirii gemmer opladningshistorik for hver kunde (som f.eks. information om hvilken ladestander der bruges, opladningsmængde, beløb og tiden forbrugt på opladning). Opladningshistorikken danner grundlag for fakturering af kunden.

6.6. Spirii behandler personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning om behandling af personoplysninger. Gennem denne aftale samtykker kunden til, at Spirii behandler kundens personlige data, f.eks. navn, adresse, telefonnummer og kreditkortoplysninger til de nedenfor anførte formål. Grundlaget for Spiriis behandling af personoplysninger er kundens samtykke og nødvendigheden af at opfylde disse betingelser. Hvis kunden trækker sit samtykke tilbage, kan Spirii fortsætte med at behandle kundens personlige oplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde de forpligtelser, der følger af betingelserne og gældende lovgivning. Personlige oplysninger, indsamles af Spirii i forbindelse med aftalen og behandles af Spirii i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde aftalen. Personoplysninger kan også behandles til markeds- og kundeanalyser, forretningsstyring, forretningsudvikling og risikostyring. Behandling af personoplysninger kan også udføres med henblik på direkte markedsføring efter kundens samtykke. For mere information om kundens rettigheder som et resultat af Spiriis behandling af kundens personlige data henvises til Spiriis Privatlivspolitik, som findes på www.spirii.dk. For spørgsmål eller andre forhold, der er relateret til Spiriis behandling af personoplysninger, henvises kunden til Spirii på +4532266299 eller via mail til support@spirii.dk

6.7 Ved Eichrecht-konforme ladestandere gemmes de krypterede målerdata på registreringen af ladeoplysninger. De kodede målerdata kan hentes af brugeren af Spirii GO-appen ved at gå til kvitteringen for ladesessionen. Dataene kan afkodes og valideres ved hjælp af tredjeparts Transparency Software fra S.A.F.E. https://www.safe-ev.de/en/

 

7. Ansvar for fejl osv.

7.1. Spirii er ikke ansvarlig for skader, der opstår på grund af manglende kompatibilitet mellem kundens elbil og ladestander, eller på grund af kundens brug af opladningstjenesterne eller ladestanderen såfremt de er i strid med instruktionerne og de tekniske krav, som er anført i denne aftale eller som Spirii på andre tidspunkter stiller til rådighed for kunden.

7.2. Spirii er ikke ansvarlig for indirekte eller følgeskader, der kan henføres til skader på kundens ejendom og som følge af kundens brug af opladningstjenesten eller ladestanderen.

7.3. Kunden har ikke ret til erstatning, fordi en ladestander i Spiriis offentlige netværk er lukket eller ikke fungerer.

7.4. Kunden er ansvarlig for at overholde alle retningslinjer og krav i henhold til instruktionerne fra Spirii fra tid til anden. Dette inkluderer ansvar for at den elbil, som kunden bruger i forbindelse med opladningstjenesten, opfylder alle krav til opladning.

7.5. Kunden er også ansvarlig for, at ladekort og Spirii Go ikke bruges af uautoriserede personer.

7.6. Spirii forbeholder sig retten til med øjeblikkelig virkning at blokere ladebrik og kundens adgang til opladning via Spirii Go app i tilfælde af misbrug, hvis der er risiko for usikker anvendelse af ladebrik eller Spirii Go, mistanke om uautoriseret brug eller risikoen for, at kunden ikke opfylder sine forpligtelser overfor Spirii.

7.7. Spirii fratager sig ansvaret for kundens tab forårsaget af fejlagtige eller upræcise informationer ifm. brug af Spirii Go. Dette samme gør sig gældende i situationer hvor Spirii Go ikke er operativ.

 

8. Overdragelse af kontrakt

8.1. Kunden anerkender, at Spirii kan overføre hele eller en del af sine rettigheder og forpligtelser i henhold til denne aftale til et andet selskab inden for den samme gruppe eller til en anden part, der med rimelighed kan forventes at opfylde forpligtelserne i henhold til aftalen på tilfredsstillende måde.

8.2. Kunden har ikke ret til at overdrage eller på anden måde overføre eller overdrage sine rettigheder eller forpligtelser til en anden i henhold til aftalen.

 

9. Aftalens gyldighed

9.1. Spirii har ret til at ændre disse vilkår og betingelser, forudsat at kunden underrettes via e-mail om ændringen mindst to måneder inden ændringen træder i kraft. I sådanne tilfælde betragtes kunden som underrettet to dage efter, at e-mailen er sendt.

 

10. Ændring af betingelser

10.1. Spirii har ret til at ændre disse vilkår og betingelser, forudsat at kunden underrettes via e-mail om ændringen mindst to måneder inden ændringen træder i kraft. I sådanne tilfælde betragtes kunden som underrettet to dage efter, at e-mailen er sendt.

 

11. Gældende lov og tvister

11.1. Disse betingelser er underlagt dansk lov.

11.2. Tvister, der opstår som følge af betingelserne, afvikles efter dansk ret ved domstolen i København.

 

12. Kundeservice

12.1. Spiriis kundeservice kan kontaktes på telefon +4532266299 eller via e-mail: support@spirii.dk


Indholdsfortegnelse