Skip to content

PRIVAT - FORRETNINGSBETINGELSER

Energiselskabet Elg ApS
CVR-nr.: 43346210
Møllergade 16.1
DK-5700 Svendborg

LEVERINGS- OG ABONNEMENTSBETINGELSER FOR ELHANDEL (GÆLDENDE FRA DEN 1. SEPTEMBER 2022)

Leveringsbetingelser for aftale om salg af elektricitet - privatkunder

Dato (senest opdateret den): 30. oktober 2023.1 Generelle leveringsbetingelser for el-leverancer fra Energiselskabet Elg 

1.1 Generelt

1.1.1 Denne aftale om levering af el indgår mellem Energiselskabet Elg ApS CVR-nr.43346210 og kunden. Aftalen gælder for Energiselskabet Elgs salg af el til forbrugeren. En forbruger er en kunde, der køber el igennem Energiselskabet Elg til eget forbrug.

 

 

2 Fortrydelsesret og opsigelse af kundens elaftale hos anden leverandør

2.1 Kundeforholdet

2.1.1 Kunden indgår en bindende aftale med Energiselskabet Elg, når kunden fx via telefon, e-mail eller via vores hjemmeside, godkender tilmelding og køb af el igennem Energiselskabet Elg.

2.1.2 I forbindelse med Aftalens indgåelse modtager Energiselskabet Elg til brug af kundeoprettelsen de nødvendige data. Kunden giver ved Aftalens indgåelse fuldmagt til at meddele kundens eksisterende el-leverandør, at kunden skifter og dermed at opsige kundens kundeforhold hos kundens eksisterende el-leverandør, så den nye leverance af el fra Energiselskabet Elg kan påbegyndes. Kunden giver ligeledes Energiselskabet Elg fuldmagt til at indhente den nødvendige information fra kundens eksisterende el-leverandør og fra det relevante netselskab i forbindelse med kundens skift af elleverandør.

2.1.3 Energiselskabet er ikke ansvarlig for konsekvenserne af kundens opsigelse af sin nuværende el-leverance.

2.2 Forholdet til netselskabet

2.2.1 Når der i disse betingelser refereres til ”netselskabet”, er det en henvisning til det for kunden relevante netselskab, som forestår transport af den leverede energimængde fra højspændingsnettet og til forbrugsstedet. Forholdet mellem kunden og netselskabet er reguleret af netselskabets til enhver tid gældende betingelser for tilslutning til og brug af det kollektive elforsyningsnet. Kunden er ansvarlig for til enhver tid at opfylde netselskabets betingelser, som kan findes på det relevante netselskabs hjemmeside. Energiselskabet Elg har fuldmagt til at repræsentere kunden i forbindelse med leverandørskifte over for Energinet.dk og netselskabet, herunder gennem Datahubben, som er en it-platform, der ejes og drives af Energinet.dk, og som håndterer måledata, stamdata, nødvendige transaktioner og kommunikation mellem elmarkedets aktører i Danmark.

Mister kunden sin netadgang, uanset årsagen hertil, kan Energiselskabet Elg ikke holdes ansvarlig for opfyldelse af Aftalen og disse betingelser.

2.3 Fortrydelsesret

2.3.1 Forbrugere har 14 dages fortrydelsesret beregnet fra datoen for start af levering fra Energiselskabet Elg. Fortrydelsesfristen betyder, at kunden har 14 dage fra starten af levering til at give os besked, hvis kunden ønsker at fortryde Aftalen. Aftalen kan fortrydes ved at sende en mail til kundeservice@energiselskabetelg.dk.

2.4 Tilbagebetaling ved udnyttelse af fortrydelsesretten

2.4.1 Hvis kunden fortryder sit køb, vil eventuelle forudbetalinger som udgangspunkt blive refunderet.

2.4.2 Energiselskabet Elg vil dog opkræve en rimelig betaling, for den del af ydelsen, der allerede er leveret på fortrydelsestidspunktet. Betalingen vil afhænge af elforbruget opgjort i kWh for den periode, kunden har modtaget el fra Energiselskabet Elg, og den gældende kWh-pris for kundens produkt hos Energiselskabet Elg.

2.4.3 Hvis kunden fortryder Aftalen, refunderer Energiselskabet Elg et eventuelt tilgodehavende uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dag, hvor vi har modtaget besked om at kunden vil fortryde Aftalen.

2.4.4 Hvis kunden fortryder Aftalen med Energiselskabet Elg, er det vigtigt at huske at tilmelde sin adresse til en ny el-leverandør, hvis der ikke i forvejen er en aftale om el-leverance til adressen. Ellers kan kunden i sidste ende risikere, at der ikke bliver leveret el til adressen. Se også afsnit 14.5 om ”Ophør”.

 3.1 Som led i Aftalens indgåelse og opfyldelse og af hensyn til Energiselskabet Elgs løbende administration af kundeforholdet indhenter og behandler Energiselskabet Elg en række personoplysninger om kunden. Ved køb af el har Energiselskabet Elg brug for at behandle kundens personoplysninger, herunder bl.a. navn, adresse, tlf.nr., e-mailadresse og betalingsoplysninger.

3.2 For at kunne oprette kunden hos netselskabet, er det også nødvendigt for Energiselskabet Elg at behandle kundens CPR-nummer. Det bliver naturligvis behandlet fortroligt.

3.3 Energiselskabet Elg registrerer og videregiver kun de personoplysninger, som er nødvendige for at kunne levere ydelsen til kunden.

3.4 Oplysningerne anvendes til administration af kundeforholdet, herunder kreditvurdering, gennemførelse af strømleverancen og faktureringen. Energiselskabet Elg er berettiget til at videregive oplysningerne til andre, herunder det offentlige, hvis det er nødvendigt for at varetage leverancen og forpligtelserne efter aftalen samt, hvor det er i overensstemmelse med rettigheder og forpligtelser efter lovgivningen i øvrigt.

3.5 Personoplysningerne registreres hos Energiselskabet Elg og opbevares så længe, kunden er i et løbende kundeforhold. Når kundeforholdet ophører og alle udeståender er afviklet, opbevarer Energiselskabet Elg de relevante oplysninger i op til yderligere 5 år fra udgangen af regnskabsåret, i henhold til bogføringslovens regler. Derefter slettes oplysningerne, medmindre der undtagelsesvist er behov for at opbevare personoplysningerne i en længere periode. Det vil som udgangspunkt kun være relevant, hvis det er nødvendigt at opbevare oplysningerne for at gøre et krav gældende eller for at forsvare os mod krav, der er rejst mod Energiselskabet Elg.

3.6 Energiselskabet Elg samarbejder herudover med en række andre virksomheder, som opbevarer og behandler personoplysninger på Energiselskabet Elgs vegne (også kaldet ”databehandlere”). Disse databehandlere behandler udelukkende personoplysningerne på Energiselskabet Elgs vegne og efter Energiselskabet Elgs instruks, og må således ikke anvende personoplysningerne til egne formål.

3.7 Energiselskabet Elg samarbejder kun med databehandlere inden for EU eller i tredjelande, der kan give dine personoplysninger en tilstrækkelig beskyttelse i overensstemmelse med de databeskyttelsesrettigheder, der følger af EU-retten, herunder databeskyttelsesforordningen (”GDPR”) og EU-chartret. 

4.1 Forud for aftalens indgåelser kan Energiselskabet Elg foretage en kreditvurdering af kunden blandt andet ved indhentelse af oplysninger fra et godkendt kreditoplysningsbureau.

4.2 Det kan være en forudsætning for Energiselskabet Elg for indgåelsen af aftalen, at: (i) der kan ske en kreditgodkendelse af kunden, (ii) kunden ikke er registreret i et kreditoplysningsbureau, f.eks. RKI eller Debitorregistret, og (iii) kunden ikke er i restance med betalingen for et tidligere eller andet eksisterende aftaleforhold vedrørende levering af el eller gas med Energiselskabet Elg.

4.3 Energiselskabet Elg forbeholder sig retten til, i hele aftaleperioden, løbende at modtage kreditoplysninger fra uafhængige kreditoplysningsbureauer.

4.4 Hvis der er grund til at forvente manglende betalingsevne/vilje hos kunden, kan der stilles krav om, at kunden stiller sikkerhed i form af kontant depositum eller anden sikkerhed, som vilkår for indgåelse af eller fortsat el-leverance under Aftalen i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler. Se også afsnit 11.9 om sikkerhedsstillelse.

 


 

5.1 Hvis kunden har givet Energiselskabet Elg samtykke til at blive kontaktet med markedsføringsmateriale (tilbud på e-mail, sms, brev eller telefon), kan kunden til enhver tid tilbagekalde samtykket, enten direkte i afmeldelseslinket i e-mailen (hvis markedsføringen sendes pr. e-mail) eller ved at sende en e-mail med besked om tilbagekaldelse af samtykket til gdpr@energiselskabetelg.dk eller kundeservice@energiselskabetelg.dk.


 

6.1 Ved flytning af adresse følger Aftalen med kunden til kundens nye adresse, medmindre kunden aktivt vælger at skifte til en anden el-leverandør. Energiselskabet Elg har i forbindelse med flytning af adresse fuldmagt til indhentning af nødvendig information fra netselskabet og til registrering af Energiselskabet Elg som el-leverandør på den nye adresse (hvis Aftalen skal følge med til den nye adresse).

6.2 Kunden er forpligtet til at kontakte Energiselskabet Elg senest 7 hverdage før flytning, så kundens adresseflytning registreres rettidigt og således at Energiselskabet Elg kan levere el til kundens nye adresse.

6.3 Hvis kunden og kundens samlever/ægtefælle begge står på Aftalen, skal kunden være opmærksom på, at kunden skal anmode om at blive slettet fra Aftalen, hvis kunden flytter, selvom samleveren/ægtefællen bliver boende på aftageradressen. Kunden kan i disse tilfælde afmelde sig med én dags varsel, hvis samleveren/ægtefællen fortsætter med at få leveret el til adressen. Energiselskabet er berettiget til at anmode om dokumentation for kundens fraflytning.

6.4 Ved dødsfald, begæring om rekonstruktionsbehandling, begæring om konkurs eller indledning af gældssanering skal Energiselskabet Elg straks underrettes herom, og måleren skal straks aflæses.

6.5 Hvis flytningen ikke meldes til Energiselskabet Elg rettidigt eller korrekt, vil der blive opkrævet et gebyr for håndtering af dette.

 

 

7.1 Det fremgår af den indgåede Aftale, og den fremsendte ordrebekræftelse til kunden, hvilken leverance og hvilket produkt, der er aftalt mellem Energiselskabet Elg og kunden.

7.2 Kunden kan til enhver tid via selvbetjeningen se valgte produkter og faktura.

 

 

8.1 Måling af forbrug

8.1.1 Energiselskabet Elg afregner den forbrugte elektricitet på baggrund af data, som netselskabet stiller til rådighed. Kunden er forpligtet til at aflæse elmåleren, når dette kræves af netselskabet, så endelig afregning ikke forsinkes. Hvis der er tvivl om de modtagne oplysninger fra netselskabet, kan både kunden og Energiselskabet Elg henvende sig til det tilhørende netselskab. Har kunden mistanke om, at elmåleren er beskadiget, står stille, registrerer forkert eller på anden måde fungerer unormalt, er kunden forpligtet til straks at underrette netselskabet. Kunden hæfter for efterreguleringer, der følger af forsinkede forbrugsdata, netselskabets korrektion af målerdata efter målefejl. Ved manglende eller fejlagtige målerdata, afregner Energiselskabet Elg på basis af kundens tidligere forbrug og øvrige oplysninger om kunden og forbrugsmønsteret.

8.1.2 Kunden giver ved indgåelse af Aftalen sit udtrykkelige samtykke til, at Energiselskabet Elg indhenter oplysninger om Kundens forventede årsforbrug via Datahubben hos Energinet.

8.2 Afregning

8.2.1 Alle kunder vil modtage en aconto opkrævning når de bliver aktive hos Energiselskabet Elg. Første aconto opkrævning vil være et fast beløb, som angivet for det valgte produkt, hvis Energiselskabet Elg ikke kender kundens årsforbrug på opkrævningstidspunktet.

8.2.2 Medmindre andet er aftalt ved Aftalens indgåelse, bliver kunden herefter opkrævet aconto forud for de kommende 3 måneders forventede forbrug på adressen baseret på det forventede årsforbrug. Faktureringen sker hvert kvartal.

8.2.3 Acontobetalingerne beregnes som periodens andel af kundens forventede årsforbrug til en estimeret elpris svarende til forbruget i aconto perioden.

8.2.4 Det forventede årsforbrug baseres på oplysninger fra kundens lokale netselskab. Afregning af kundens faktiske forbrug sker løbende, baseret på måleraflæsninger som Energiselskabet Elg modtager fra kundens lokale netselskab.

8.2.5 Efter aflæsninger af forbruget på kundens elmåler, foretager Energiselskabet Elg korrektioner i forhold til acontobetalingerne, og samtidig tilrettes fremtidige aconto opkrævninger. Energiselskabet Elg forbeholder sig dog retten til uden varsel at ændre aconto opkrævningerne, hvis forbruget ændrer sig væsentligt eller i øvrigt ikke svarer til Energiselskabet Elgs forventninger.

 

 

9.1 Kunden skal til enhver tid være tilsluttet det kollektive el-forsyningsnet via det netselskab kunden naturligt hører til grundet den geografiske placering af kundens leveringsadresse.

9.2 Netselskabet varetager på vegne af Energiselskabet Elg transport af el fra højspændingsnettet/tilslutningspunktet til leveringsadressen via distributionsnettet.

9.3 Ved et leverandørskifte skal kundens elmåler registreres af Energiselskabet Elg. Vi foretager denne registrering fra centralt hold og kunden skal ikke gøre noget i den forbindelse. Energiselskabet Elg repræsenterer herefter kunden over for kundens netselskab.

9.4 Energiselskabet Elg kan ophøre med leverancer i perioder, hvor netselskabet afbryder forsyningen. Kunden skal være særlig opmærksom på disse følgende vilkår:

   1. Netselskabet har ansvaret for en tilfredsstillende spændingskvalitet og kan afbryde forsyningen i tilfælde af nødvendigt arbejde på distributionsnettet.

   2. Kunden skal give netselskabet uhindret adgang til kundens anlæg, herunder måler og installationer på kundens ejendom i forbindelse med: afprøvning, aflæsning, kontrol, reparationer og udskiftning af anlæg samt i forbindelse med afbrydelse af forsyningen.

   3. Er elforsyningen til kundens ejendom blevet afbrudt – og der skal foretages en genåbning, er det Kundens ansvar at alle elektriske apparater på ejendommen er slukkede, før genåbningen finder sted.

   4. På anmodning fra netselskabet skal kunden foretage aflæsning af elmålerne og indsende forbrugsdata til netselskabet. Netselskabet kan til enhver tid foretage kontrolaflæsning.

   5. Hvis elmåleren efter kundens optik måler forkert, skal kunden straks underrette netselskabet.

 

10.1 Leverancens kvalitet skal opfylde de til enhver tid gældende kvalitetsspecifikationer, som fremgår af netselskabets tilslutningsbestemmelser og/eller offentlige forskrifter. kunden skal informere Energiselskabet Elg om forhold, som kan have betydning for Energiselskabet Elgs mulige levering, fx større ændringer i kundens forventede forbrug. Hvis det bliver nødvendigt, kan Energiselskabet Elg henvise kunden til at tage kontakt med netselskabet.

10.2 Vi gør for god ordens skyld opmærksom på, at købelovens almindelige mangelsregler, herunder om reklamationsret, ikke gælder for abonnementer. Om du har 2 års reklamationsret efter reglerne i købeloven, afhænger derfor af, hvad der konkret skal leveres i henhold til abonnementsaftalen.

 

 

11.1 Pris

11.1.1 Alle priser er oplyst inkl. moms medmindre andet tydeligt er oplyst. De aktuelle priser gældende for kundens abonnement vil fremgå af kundens selvbetjening, samt af kundens faktura.

11.1.2 Prisen for kundens elforbrug bliver opgjort i KWh for den periode, som kunden har modtaget el fra Energiselskabet Elg, og den gældende KWh-pris for kundens abonnement hos Energiselskabet Elg. Se også afsnit 11.5 nedenfor om elprisens opbygning.

11.2 Betaling og gebyrer

11.2.1 På hver faktura opkræves et faktureringsgebyr på 49 kr. for udstedelse og håndtering af betaling af faktura, hvis der ikke er sket tilmelding til automatisk opkrævning med Betalingsservice, kreditkort eller Mobilepay. Kunden kan tilmelde fakturaen til automatisk opkrævning både via ’Min Side’ og/eller ved at skrive en mail til kundeservice@energiselskabetelg.dk.

Hvis kunden har tilmeldt sig automatisk opkrævning, men betalingen ikke kan gennemføres og/eller efterfølgende bliver afvist af kundens bank eller kortudbyder, forbeholder Energiselskabet Elg sig retten til at ændre kunden tilbage til manuel fakturabetaling med tilhørende faktureringsgebyr på 49 kr.

11.3 Betaling med Betalingsservice

Hvis kunden vælger Betalingsservice som betalingsmetode, opkræves hver faktura et betalingsgebyr på 9,75 kr. Gebyret dækker omkostningerne til Nets samt Energiselskabet Elgs omkostninger til håndtering af betalingen.

11.4 Betaling med betalingskort

11.4.1 Hvis kunden vælger kortbetaling som betalingsmetode (herunder gælder også betaling med f.eks. Mobilepay), anmoder Energiselskabet Elg samtidig om kundens samtykke til automatisk afregning af fremtidige opkrævninger fra det angivne betalingskort. Næste rate hæves herefter automatisk fra kundens betalingskort, inden saldoen på kundens konto hos Energiselskabet Elg passerer 0,- Kr. Hvis kunden er tilmeldt månedsbetaling med betalingskort, forbeholder Energiselskabet Elg sig ret til at afregne aconto opkrævningen den sidste bankdag i måneden. Energiselskabet kan afregne på et vilkårligt tidspunkt, hvis kunden kommer i et rykkerforløb.

11.4.2 Det er kundens pligt at sørge for, at sine kortoplysninger altid er opdaterede og korrekte, så en betaling kan gennemføres, når Energiselskabet Elg trækker for en betaling.

11.4.3 Hvis kunden har givet samtykke til, at Energiselskabet Elg må foretage automatiske træk på kundens betalingskort, kan kunden til enhver tid tilbagekalde sin tilladelse til, at Energiselskabet Elg trækker et beløb på kundens betalingskort. I så fald skal kunden dog vælge en anden gyldig betalingsmetode, så kunden ikke risikerer at komme i restance med sine betalinger.

11.4.4 Kunden kan også gøre indsigelse vedrørende ”uautoriserede debiteringer” over for sin kortudbyder, dog senest 8 uger efter debiteringen, medmindre andet fremgår af kundens aftale med kortudbyderen.

11.5 Elprisens opbygning

11.5.1 Kundens elpris består af 3 dele, (i) betaling for forbrug af el, (ii) transport af el samt (iii) betaling for offentlige forpligtelser og afgifter:

   1. Betaling for forbrug af el: Der afregnes for forbruget til Energiselskabet Elgs indkøbspris + et tillæg for at lade Energiselskabet Elg stå for indkøbet. (I disse priselementer indgår forbrugsprisen pr. kWh som udgøres af grundlasten, profilomkostningen (kundens faktiske forbrugsmønster) samt Energiselskabet Elgs risikoafdækning.

   2. Betaling for transport af el: Energiselskabet Elgs gennemfakturaer på vegne af netselskabet de til dem tilkomne udgifter, herunder men ikke begrænset til: net abonnement, net tarif og opkrævninger til Energinet.dk for leveringen af net og systemydelser mv.

   3. Betaling for offentlige forpligtelser og afgifter: kunden betaler gældende takster for offentlige forpligtelser, elafgift og moms, som Energiselskabet Elg er forpligtet til at opkræve kunden på vegne af den danske stat.

11.6 Ændringer

11.6.1 Netselskabet, Energinet.dk og den danske stat kan ændre de gældende satser samt indføre yderligere former for betalinger. Dette vil i givet fald blive viderefaktureret til kunden og derfor have indvirkning på kundens samlede elpris. Sådanne ændringer, der alene følger af ændringer hos netselskabet, Energinet eller den danske stat, varsles i henhold til gældende lovgivning.

11.7 Betalingsvilkår

11.7.1 Medmindre andet fremgår skriftligt, vil kunden blive faktureret kvartalsvis aconto forud baseret på forventede forbrug.

11.8 Sikkerhedsstillelse

11.8.1 Hvis Energiselskabet Elg har en begrundet forventning om, at der er risiko for tab for Energiselskabet Elg, f.eks. ved forventet manglende betalingsevne eller betalingsvillighed, kan Energiselskabet Elg stille krav til kunden om betryggende sikkerhed for opfyldelse af kundens betalingsforpligtelse i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler.

Energiselskabet Elg kan både stille krav om sikkerhed som vilkår for indgåelse af Aftalen (inden levering påbegyndes) eller som et vilkår for fortsat levering af el leverance. Dette gælder som udgangspunkt også, selvom kunden ikke aktuelt er i restance, hvis Energiselskabet Elg efter en samlet vurdering finder, at der er en begrundet risiko for, at selskabet vil lide tab, hvis der ikke stilles sikkerhed for betalingen til Energiselskabet Elg.

11.8.2 Energiselskabet Elg kan desuden kræve sikkerhedsstillelse ved dødsfald, begæring om rekonstruktionsbehandling, begæring om konkurs eller indledning af gældssanering medmindre andet er bestemt ved lov.

11.8.3 Sikkerhedens størrelse må ikke overskride Energiselskabet Elgs risiko i det konkrete tilfælde og kan højst udgøre 5 måneders betaling.

11.8.4 Kan kunden ikke stille den krævede sikkerhed inden for den fastsatte frist, og stilles sikkerheden fortsat ikke efter påkrav herom fra Energiselskabet Elg, kan Energiselskabet Elg i sidste ende hæve aftalen med kort varsel under hensyntagen til den gældende lovgivning.

11.8.5 Dette kan i sidste ende resultere i leveranceophør og lukning af strømmen, hvis kunden ikke har tilmeldt leverancen til en anden el leverandør, indenfor den ved ophævelsen fastlagte frist.

11.9 Modregning

11.9.1 Energiselskabet Elg er berettiget til at foretage modregning med ethvert forfaldent tilgodehavende og enhver forfalden gæld, som kunden måtte have til Energiselskabet Elg, hvis de efter dansk ret gældende betingelser for modregning er opfyldt.

 

 

12.1 Gebyrer fra netselskaber

Energiselskabet Elg vil viderefakturere eventuelle gebyrer, som bliver pålagt af kundens netvirksomhed. Her følger en liste over Dansk Energis vejledende standardgebyrer, som det enkelte selskab kan anvende.

Energiselskabet Elg forbeholder sig retten til at viderefakturere gebyrer fra kundens netselskab, også selvom de varierer eller ikke fremgår af listen nedenfor.

Oversigt over standardgebyrer for el-netselskabernes ydelser (ekskl. Moms)

Type

Beløb

Aflæsningsbesøg

500 kr.

Lukkebesøg (besøg med henblik på afbrydelse)

870 kr.

Fjernbetjent afbrydelse

140 kr.

Genåbning af strømmen

650 kr.

Genåbning uden for normal åbningstid

1.270 kr.

Fjernbetjent genåbning

140 kr.

Fjernbetjent genåbning uden for normal åbningstid

330 kr.

Genopsætning og/eller nedtagning af måler

960 kr.

Kontrolmåling ved opsætning af ekstra måler

1.490 kr.

Målerundersøgelse på akkrediteret værksted

2.210 kr.

Målerundersøgelse på stedet

1070

Rykker for manglende selvaflæsning

90 kr.

Skønnet aflæsning

120 kr.

Forgæves kørsel

720 kr.

Kontrolbesøg

830 kr.

Målerudskiftning på kundens foranledning

1.250 kr.

Opstart af fogedforretning

680 kr.

Serviceteknikerkørsel ved fogedbesøg

1.010 kr.

Fogedforretning, udkørende

Varierer efter regning

Ovenstående gebyrer er vejledende. De gældende gebyrer kan findes på netvirksomhedens hjemmeside eller ved at kontakte netvirksomheden.

12.2 Håndteringsgebyrer mv.

Energiselskabet Elg kan desuden opkræve følgende gebyrer for intern håndtering og administration:

Type

Beløb

Åbning af strømmen

1.500 kr.

Lukkebesøg med henblik på lukning af strømmen

1.500 kr.

Fogedforretning, udkørende

1.500 kr.

Betalingspåmindelser per stk.

100 kr.

Afdragsordning

400 kr.

Opsigelsesgebyr

100 kr. 

13.1 I tilfælde af force majeure suspenderes Energiselskabet Elg og kundens forpligtelser overfor hinanden i henhold til disse betingelser og/eller særskilt aftale, så længe force majeure består. Force majeure forholdet skal søges overvundet hurtigst muligt. Den berørte part skal straks skriftligt orientere den anden part om forholdet og oplyse om, hvornår det forventes afhjulpet. Force majeure kan bl.a. foreligge, hvis (ikke udtømmende liste):

   1. Ekstraordinære naturkræfter, herunder jordskælv, stormflod og isvinter

   2. Samfundsfjendtlige handlinger, herunder krig, borgerlig opstand eller terror

   3. Brande, ildsvåde og hærværk

   4. It-manipulation eller andre utilsigtede hændelser, som forårsager it-og kommunikationsnedbrud

   5. Sammenbrud eller skade pa El-anlæg, der ikke skyldes netselskabets fejl eller forsømmelse

   6. Umulighed med hensyn til at opnå nødvendig arbejdskraft, maskiner, materialer eller underentreprenører.

13.2 Kan Energiselskabet Elg ikke opfylde sine forpligtelser efter Aftalen på grund af, at netselskabet eller Energinet.dk har erklæret force majeure i distributions- og/eller transmissionssystemet, udgør dette forhold tillige force majeure i forholdet mellem Energiselskabet Elg og kunden.

 

 

14.1 Energiselskabet Elg kan alene gøres ansvarlig, hvis Energiselskabet Elg har handlet groft uagtsomt eller forsætligt. Energiselskabet Elg er dog ansvarlig iht. dansk rets ufravigelige regler. Medmindre andet følger af ufravigelige regler, kan Energiselskabet Elg ikke gøres ansvarlig for skade eller tab, som skyldes fejl og afbrydelser i distributions- eller transmissionsnettet eller for el-leverancens tekniske kvalitet, da disse forhold administreres af netselskabet og er uden for Energiselskabet Elgs kontrol. Hvis kunden oplever problemer med distributions- eller transmissionsnettet eller ved el leverancens tekniske kvalitet, opfordrer Energiselskabet Elg kunden til at kontakte sit lokale netselskab. Du kan finde det netselskab, der driver distributionsnettet i dit område, på Dansk Energis hjemmeside her: www.danskenergi.dk/vejledning/nettilslutning/find-netselskab

14.2 Energiselskabet Elgs samlede erstatningsansvar, hvis der er handlet groft uansvarligt fra Energiselskabet Elg, er begrænset til 10.000 kr. for hvert tilfælde, medmindre vi er eller bliver pålagt andet ifølge ufravigelig dansk ret eller endelig afgørelse ved domstolene eller et kompetent tvistløsningsorgan.

 

 

15.1 Bindingsperiode

15.1.1 Aftalen kan opsiges med 1 måneds (30 dage) varsel til udgangen af en måned, dog tidligst når der er gået 5 måneder fra aftalens indgåelse (dvs. når bindingsperioden er udløbet), medmindre andet er aftalt. Når bindingsperioden er udløbet, kan kunden til enhver tid opsige Aftalen med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Bindingsperioden udgør sammen med opsigelsesvarslet på 1 måned til udgangen af en måned således den aftaleperiode, der som minimum er aftalt mellem kunden og Energiselskabet Elg.

15.1.2 Kunden har, uafhængigt af bindingsperioden, fortrydelsesret som beskrevet i betingelsernes afsnit 2.3.

15.2 Opsigelse

15.2.1 Kunden og Energiselskabet Elg har indgået en aftale, som er gældende for den aftalte aftaleperiode, jf. ordrebekræftelsen. Aftalen er uopsigelig i aftaleperioden (”bindingsperioden”) som beskrevet ovenfor.

15.2.2 Efter udløb af bindingsperioden kan kunden opsige samarbejdet med et varsel på løbende måned + 1 måned. Opsigelse kan ske ved at rette henvendelse til Energiselskabet Elg via e-mail til kundeservice@energiselskabetelg.dk. Husk at angive, at Aftalen ønskes opsagt.

15.2.3 Energiselskabet Elg kan varsle, at aftalen opsiges efter de regler, der gælder i elforsyningsloven, herunder hvis Energiselskabet Elg har anmodet om sikkerhed, jf. afsnit 11.9, og denne ikke stilles efter påkrav herom fra Energiselskabet Elg.

15.3 Særligt om opsigelse af el-leverancer for ejere

15.3.1 Hvis leveringsaftalen til et aftagenummer (adresse) opsiges, og der ikke foreligger en ny leveringsaftale til dette aftagenummer, vil Energiselskabet Elg uden ugrundet ophold sende en meddelelse herom til ejeren af den ejendom, der forsynes via aftagenummeret.

15.3.2 Ejeren vil herefter få en frist på 5 hverdage, fra meddelelsen er kommet frem, til at sørge for, at der indgås en ny leveringsaftale om elforsyning til aftagenummeret. Hvis der ikke inden udløbet af fristen fastsat af Energiselskabet Elg, jf. ovenfor, er indgået en anden aftale om levering af el fra det tidspunkt, hvor den opsagte aftale udløber, vil Energiselskabet Elg automatisk opretholde levering af el til adressen, og ejeren af adressen vil således indgå en aftale om el leverance med Energiselskabet Elg om levering af el til den pågældende adresse. Dette skyldes, at Energiselskabet Elg har leveringspligt efter reglerne om leveringspligt i elforsyningsloven. Meddelelsen fra Energiselskabet Elg vil indeholde oplysning om det tidspunkt, hvorfra ejeren indtræder i den nye el-aftale. Der er ingen bindingsperiode for den pågældende el aftale og ejeren kan til enhver tid opsige aftalen med 1 måneds varsel til udgangen af en måned.

15.3.3 Ejeren bindes ikke af den nye el-aftale med Energiselskabet Elg, hvis elforsyningen til aftagenummeret på ejerens anmodning er blevet afbrudt inden udløbet af fristen fastsat af Energiselskabet Elg, jf. ovenfor. Hvis ejeren anmoder Energiselskabet Elg om at afbryde elforsyningen til aftagenummeret, videresender Energiselskabet Elg straks anmodningen til det relevante netselskab.

15.4 Kontraktopsigelsesbetaling (ved førtidig opsigelse af Aftalen)

15.4.1 Hvis kunden bryder Aftalen med Energiselskabet Elg, skal denne betale et frikøbsbeløb til Energiselskabet Elg, pr. leverance aftale (aftagernummer), som kunden bryder denne for. Aftalebrud foreligger, når Aftalen opsiges før udløbet af den aftalte aftaleperiode (uopsigelighedsperioden), jf. ordrebekræftelsen. Samt ved manglende opretholdelse af det fastlagte opsigelsesvarsel på løbende måned plus en måned. Aftalebruddet skal dække Energiselskabet Elg direkte økonomiske tab, hvis aftaleperioden ikke løber som aftalt jf. ordrebekræftelsen.

15.5 Ophør og slutafregning 14.5.1 Energiselskabet Elg sender slutafregning til kunden senest 6 uger efter modtagelse af godkendte aflæsninger fra netselskabet.

15.5.2 Tilsvarende sender Energiselskabet Elg flytteafregning til kunden senest 6 uger efter modtagelse af godkendte aflæsninger fra netselskabet på den fraflyttede adresse. Slut- og flytteafregning betragtes som altovervejende hovedregel som endelige saldoopgørelser.

15.5.3 Energiselskabet Elg tager dog forbehold for eventuelle efterkommende korrektioner og/eller reguleringer af det aflæste forbrug, hvis dette fremsendes af kundens netselskab, f.eks. i tilfælde, hvor kundens aflæsninger ikke stemmer, med det af netselskabet, faktiske aflæste forbrug.

15.5.4 Vigtigt! Hvis aftalen om el-leverance ophører, herunder hvis kunden opsiger eller fortryder Aftalen om el-leverance med Energiselskabet Elg, er det meget vigtigt, at kunden tilmelder adressen til en ny el-leverandør. I modsat fald vil el-leverancen i sidste ende ophøre, uden at der er registreret en ny el-leverandør til adressen, og der vil således ikke blive leveret el til den pågældende leveringsadresse, før der er tilmeldt en ny el-leverandør. Hvis Energiselskabet Elg kan se, at der er registreret en anden ejer på adressen (aftagenummeret), vil Energiselskabet Elg følge den i afsnit 15.3 anførte varslingsproces.

 

 

16.1 Energiselskabet Elg tager forbehold for prisændringer til dækning af udefrakommende omkostninger forbundet med Energiselskabet Elgs levering af sine ydelser i henhold til Aftalen, såsom:

   • Afgifter og omkostninger til netselskaber, banker, postdistributionsselskaber eller lign.

   • For at imødekomme inflation (beregnet på basis af indeks 100),

   • Ved ændret lovgivning, regulering eller praksis,

   • Ved produktændringer,

   • For at skabe incitament til at reducere/ændre energiforbruget eller incitament til en mere effektiv kundeadfærd i forbindelse med administration af Aftalen.

16.2 Ændringerne iværksættes med forudgående varsel i overensstemmelse med gældende lovgivning.

16.3 Energiselskabet Elg forbeholder sig desuden ret til ensidigt at ændre disse leveringsbetingelser og vilkårene i Aftalen, herunder priserne. Ændringer til ugunst for kunden kan indføres af Energiselskabet Elg med 3 måneders varsel. Ønsker kunden ikke at fortsætte Aftalen på de ændrede vilkår, kan kunden opsige Aftalen med virkning fra ændringens ikrafttræden.

 

 

17.1 Hvis du har spørgsmål til dit el-abonnement, er du altid velkommen til at kontakte os via følgende kontaktoplysninger:

Energiselskabet Elg
CVR nr. 43346210
Møllergade 16, 1 sal
5700 Svendborg
kundeservice@energiselskabetelg.dk - +45 89 88 99 79

 

 

18.1 Kundeklager

18.1.1 I henhold til forbrugeraftaleloven, er Energiselskabet Elgs håndtering af klager således:

18.1.2 Hvis en kunde ønsker at klage, så skal kunden sende en mail til Energiselskabet Elg på kundeservice@energiselskabetelg.dk med en begrundelse af klagen og en beskrivelse af de forhold, som kunden er utilfreds med. Energiselskabet Elg vil herefter gennemgå de angivne oplysninger og træffe en beslutning om det videre forløb på baggrund heraf.

18.1.3 Hvis kunden ikke er enig i Energiselskabet Elgs beslutning, kan kunden klage til:

18.1.4 Ankenævnet for Energiområdet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, tlf. 41 71 50 00 eller på mailpost@energianke.dk www.energianke.dk.

18.1.5 Forbrugere med bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan klage til EU-Kommissionens online klageportal her – http://ec.europa.eu/odr

18.1.6 Tvister mellem kunden og Energiselskabet Elg afgøres efter dansk ret.